Aikajanalla kuvataan hankkeen etenemistä tähän asti ja listataan myös tulevat tärkeät vaiheet ja päätöksenteon ajankohdat. Jos alta puuttuu mielestäsi jotakin olennaista, voitko ystävällisesti lähettää siitä tiedon yhteydenottolomakkeella, kiitos.

Jyväskylän kaupungin ilmoittama hankesuunnitelman eteneminen; "OAS-YVAS-vaiheen nähtävilläolo päättyi 27.11.2020. Seuraavaksi Keski-Suomen ELY-keskus antaa OAS-YVAS-vaiheesta lausunnon. Lausunnon perusteella laaditaan YVA-selvitys ja kaavaluonnos. Alustavan aikataulun mukaan kaavaluonnos ja YVA-selostus ovat käsittelyssä vuoden 2021 keväällä. Aikataulu tarkentuu vuoden alussa. Seuraavista vaiheista tiedotetaan erikseen, kun aikataulu on tiedossa."

Jyväskylän kaupungin rakennus -ja ympäristöjaoksen päätös / ympäristöviranomaisen lausunto, asia 64 s. 45 - 165. Rakennus- ja ympäristöjaosto pöytäkirja 08.12.2020 16:00 10/2020 (verkkojulkaisu) (jkl.fi)

Etäyhteydellä toteutettava yleisötilaisuus / infotilaisuus klo18 - 20. Ohjeet verkkoinfotilaisuuteen löydät täältä.

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöspöytäkirja ja äänestystulos D/3228/10.02.02/2019 asia numero 200 sivut 99 – 105

Konsulttiyhtiön tekemä Salola Wind Park Oy:n Salolan tuulivoimahankkeen yleisesittely

Seurantaryhmän muistio etäyhteydellä käydystä kokouksesta 

Kokouksen järjesti konsulttiyhtiö yhdessä projektiyhtiön ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

27.5.2020 käydyn ennakkoneuvottelun muistion julkaisu Jyväskylän kaupungin hankesivuilla. Neuvottelemassa oli mukana Sitowise Oy, projektiyhtiö Salola Wind Park Oy, Jyväskylän kaupunki, ELY sekä muita hankkeeseen liittyviä tahoja. "y109_Ennakkoneuvottelu_YVA_Salola_muistio"

Jyväskylän kaupunki avaa hankesivut, jossa kerrotaan kaavoitusaikataulusta seuraavaa:

  • Kesän 2020 aikana jatkuvat hankkeen maastoselvitystyöt (aloitettu syksyllä 2019)

  • Syksy 2020 Hankkeesta laaditaan kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma, joka tulee nähtäville.

  • Talvella 2021 YVA selostus ja kaavaluonnos nähtäville.

  • Kesällä 2021 kaavaehdotus nähtäville, kaupungin valtuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2021

Sähköpostilla ja kaupungin palautepalvelun kautta tietoa, että hanketoimija aloittaa YVA menettelyn ja että Jyväskylän kaupungin suunnitteluinsinööri Arto Sipinen vastaa kysymyksiin. Näin saatiin jaettua Vespuolella-fb ryhmään tieto, että hanketoimija esittää kaavoituksen aloittamista yhtaikaa YVA:n kanssa ja tästä pidetään kokous toukokuun aikana. Kansalaiset lähettävät useita vaateita kaupungille siitä, ettei kaavoitusta tulisi aloitta rinnakkaain YVA-menettelyn kanssa.

KSML uutisoi aiheesta.

Putkilahden Kylältalolla pidetään kokous, jossa laaditaan kirjelmä  YVA-menettelyn vaatimisen puolesta, käsiteltäväksi Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaoston kokoukseen (11.2.2019).

9.6.2020

2.6.2020

27.5.2020

Huhti-toukokuu 2020

6.4.2020

18.2.2020

6.8.2020

21.8.2020

3.9.2020

9.9.2020

14.9.2020

15.9.2020

17.9.2020

22.9.2020

9.10.2020

20.10.2020

11.2.2020

11.2.2020

11.2.2020

6.2. & 7.2. 2020

5.2.2020

Tammi-helmikuu 2020

4.12.2020

8.12.2020

8.12.2020

20.10.2020 toteutetun infotilaisuuden muistion julkaisu.

Muistio: Salola infotilaisuus muistio 20.10.2020 (jkl.fi) 

Esitysdiat: Salola infotilaisuus muistio 20.10.2020 (jkl.fi) 

Yleisökysymyksiä ja vastauksia: Salola infotilaisuus muistio 20.10.2020 (jkl.fi)

Jyväskylän seurakunnan lausunto / pöytäkirja DJYV/246/03.02.01/2020

Kuulutus / Salolan tuulivoimaosayleiskaava vireille. Suunnitelma on nähtävillä ja kommentoitavana 9.10.2020 - 27.11.2020 klo 15.00 asti. Lausuntopyyntö pdf - tiedostona.

Katso video kuinka sinä voit vaikuttaa tai lataa tilannekatselmus pdf-tiedostona.

Kansalaisadressin ensimmäinen väliraportin luovutus Jyväskylän kaupunginjohtajalle. Adressissa tässä vaiheessa n. 1900 allekirjoitusta. Katso luovutus video.

Salolan tuulivoimaosayleiskaava sisältää MRL 63 § mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä YVAL 16 § mukaisen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman.

Maakuntakaava 2040  KuulutusMaakuntakaava 2040, I-OAS liite ja tarpeet. Maakuntakaavassa tullaan nyt määrittelemään tuulivoimalle soveltuvat alueet ja Salolan kaavoitus on tällä hetkellä voimassa olevan maakuntakaavan vastainen. Kuulutus maakuntakaavasta on käynnissä, anna palautetta 30.10.2020  mennessä. 

Ennakkoneuvottelun muistion päiväys 27.5.2020 kokouksesta.

Joutsan seutu uutisoi, että suunnitelmissa on jopa 10 voimalan hanke.

Hanketoimijoiden, Elyn ja Jyväskylän kaupungin toimijoiden välinen kokous, jossa sovitaan kaavoitusmenettelyn aloittamisesta YVA-menettelyn rinnalla. YVA-menettelyn konsulttiyhtiöksi Sitowise. Muistiota kokouksesta ei ole julkisesti nähtävillä (17.6.2020).

Tällä päiväyksellä rajanaapurien kontaktointi kirjeellä, jossa tuulenottosopimuksia allekirjoitettavaksi. Ne on saapuneet perille jopa maaliskuun puolella.

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätös YVA-menettelytarpeesta.

Joutsan seutu uutisoi Joutsaan ja Luhankaan saapuneen hankesuunnitelman YVA lausuntopyyntö 7 tuulimyllyn tuulivoimala-alueesta kunnan rajalla Jyväskylään. Korpilahden asukkaat kuulevat hankkeesta nyt ensimmäisen kerran

Joutsan ja Luhangan kunnat, Keski-Suomen liitto antavat Elylle lausuntonsa YVA-menettelyn tarpeesta. Museovirasto ei anna lausuntoa.

2020

Jyväskylän Yhdyskuntasuunnittelun palveluyksikön ja hanketoimijan välinen neuvottelu. Tapaamisessa hanketoimija esitteli hanketta ja käytiin läpi YVA-tarveharkinnan tilannetta. Tapaamisessa todettiin kaupungin kantana, että hankkeen maankäytön tarkastelemiseksi tulee laatia tuulivoimayleiskaava. Käytiin läpi kaupungin yleiskaavaprosessia ja siihen liittyviä tehtäviä.

Projektiyhtiö Salola Wind Park yritysrekisteriin.

20.12.2019

4.11.2019 (täyd. 15.11. ja 31.12.2019)

4.11.2019

Syksyllä 2019

Etha Wind oy jättää hankesuunnitelman Keski-Suomen ELY:lle  ja lausuntopyynnön tuulivoimala-alueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta. > suunnitelmassa esitetään, ettei YVA-menettelyä tarvita.

Etha Wind on suunnitelmista saadun tiedon mukaan aloittanut maastoselvitykset alueella.

2019

2011